KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Ev Çarşı Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

Ev Çarşı Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (evcarsi.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini,  hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesi ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince Veri Sorumlusu sıfatıyla evcarsi.com olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3.kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin evcarsi.com tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

a) Veri Sorumlusu Hakkında 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verileriniz, evcarsi.com tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında, evcarsi.com veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: evcarsi.com’un ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, evcarsi.com’un tüm ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile verilen hizmetlerin yürütülmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve evcarsi.com’un insan kaynakları ve istihdam uygulamalarının yönetilmesidir. Kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, evcarsi.com ve iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, evcarsi.com’un tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: evcarsi.com’un ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, evcarsi.com’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile evcarsi.com’un insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda yazılı haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için evcarsi.com’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen başvuru formundaki adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler evcarsi.com tarafından duyurulacaktır.
  Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Ana Menü